Government

7 sierpnia 2018 autor: INF1N1TY

Sektor Rządowy “Europy” – Poświęcony stronom ministerstw, organizacji rządowych, parlamentu, wojskowości i wywiadu, to informacje rządowe z pierwszej reki, bezpośrednich źródeł rządowych.

Aby powrócić do poprzedniego menu, kliknij “tutaj”

[ALBANIA]

Gov – Główne podmioty rządowe Albanii
> Prezydent www.president.al
> Premier www.kryeministria.al
> Parlament www.parlament.al

Governement – Ministerstwa Rządowe Albanii
>> Minister Stanu ds. Diaspory www.diaspora.gov.al
>> Minister Stanu ds. Przedsiębiorców www.sipermarrja.gov.al
>> Minister ds. Innowacji i Administracji Publicznej www.inovacioni.gov.al
>> Ministerstwo Edukacji, Sportu i Młodzieży www.arsimi.gov.al
>> Ministerstwo Finansów i Gospodarki www.financa.gov.al/
>> Ministerstwo Infrastruktury i Energii www.energjia.gov.al
>> Ministerstwo Integracji Europejskiej www.integrimi.gov.al
>> Ministerstwo Kultury www.kultura.gov.al
>> Ministerstwo Obrony www.mbrojtja.gov.al
>> Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych www.sociale.gov.al
>> Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.bujqesia.gov.al
>> Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego www.ekonomia.gov.al
>> Ministerstwo Rozwoju Miast www.zhvillimiurban.gov.al
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.drejtesia.gov.al
>> Ministerstwo Spraw Europejskich i Spraw Zagranicznych www.punetejashtme.gov.al
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mb.gov.al
>> Ministerstwo Stanu ds. Stosunków z Parlamentem www.kryeministria.al
>> Ministerstwo Stanu ds. Zarządzania Lokalnego www.ceshtjevendore.gov.al
>> Ministerstwo Transportu i Infrastruktury www.transporti.gov.al
>> Ministerstwo Turystyki i Środowiska www.turizmi.gov.al
>> Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej www.shendetesia.gov.al

Mil / Military – Wojsko Albanii
>> Ministerstwo Obrony Albanii www.mod.gov.al
>> Albańska Akademia Obrony www.tradoc.mil.al/index.php/en/akademia-e-fa
>> Albańskie Siły Zbrojne www.aaf.mil.al
>> Dowództwo Połączonych Sił Albańskich www.gs.mil.al

[AUSTRIA]

Gov – Główne podmioty rządowe Austrii
> Prezydent www.bundespraesident.at
> Kanclerz www.bundeskanzleramt.gv.at
> Kancelaria Federalna www.federal-chancellery.gv.at

Government – Ministerstwa Rządowe Austrii
>> Federalny Urząd Ochrony Konstytucji www.bvt.gv.at
>> Ministerstwo Edukacji www.bmbwf.gv.at
>> Ministerstwo Finansów www.bmf.gv.at
>> Ministerstwo Gospodarki www.bmdw.gv.at
>> Ministerstwo Obrony www.bundesheer.at
>> Ministerstwo Służby Cywilnej i Sportu www.bmoeds.gv.at
>> Ministerstwo Spraw Społecznych www.sozialministerium.at
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.bmi.gv.at
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.bmeia.gv.at
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justiz.gv.at
>> Ministerstwo Transportu www.bmnt.gv.at
>> Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki www.bmnt.gv.at

Mil / Military – Wojsko Austrii
>> Ministerstwo Obrony www.bundesheer.at
>> Austryjackie Siły Lotnicze www.scramble.nl
>> Ordynariat Wojskowy Austrii www.mildioz.at

Int / Intelligence – Wywiad Austrii 
>> Austryjackie Centrum Wywiadu www.acipss.org

[BELARUS]

Gov – Główne podmioty rządowe Białorusi
> Prezydent www.angabhaban.gov.bd
> Premier www.pmo.gov.bd
> Parlament www.parliament.gov.bd

Government – Ministerstwa Rządowe Białorusi
>> Ministerstwo Obrony www.mil.by/by
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.by
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mvd.gov.by
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.minjust.gov.by
>> Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych www.mchs.gov.by

Mil / Military – Wojsko Białorusi

>> Ministerstwo Obrony www.mil.by/by
[BULGARIA]

Gov. – Główne podmioty rządowe Bułgarii
> Prezydent www.president.bg
> Premier www.government.bg
> Parlament www.parliament.bg

Government – Ministerstwa Rządowe Bułgarii
>> Ministerstwo Edukacji i Nauki  www.minedu.government.bg
>> Ministerstwo Finansów www.minfin.bg
>> Ministerstwo Gospodarki, Energii i Turystyki www.mi.government.bg
>> Ministerstwo Kultury www.mc.government.bg
>> Ministerstwo Obrony www.mod.bg
>> Ministerstwo Rolnictwa i Żywności www.mzh.government.bg
>> Ministerstwo Środowiska i Wody www.moew.government.bg
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mvr.bg
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.bg
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.government.bg
>> Ministerstwo Transportu i Technologii i Komunikacji www.mtitc.government.bg

Mil / Military – Wojsko Bułgarii
>> Ministerstwo Obrony www.mod.bg/en
>> Bułgarskie Siły Lotnicze www.airforce.mod.bg
>> Państwowa Agencja Wywiadu SIA www.dar.bg

[CROATIA]

Gov. – Główne podmioty rządowe Chrowacji
> Prezydent www.predsjednica.hr
> Premier www.vlada.gov.hr
> Parlament www.sabor.hr

Government – Ministerstwa Rządowe Chorwacji
>> Ministerstwo Administracji Publicznej www.uprava.gov.hr
>> Ministerstwo Budownictwa www.mzoip.hr
>> Ministerstwo Chorwackich Weteranów www.branitelji.gov.hr
>> Ministerstwo ds. Demografii www.mdomsp.gov.hr
>> Ministerstwo Finansów www.minfin.hr
>> Ministerstwo Gospodarki www.mingo.hr
>> Ministerstwo Kultury www.min-kulture.hr
>> Ministerstwo Nauki I Edukacji www.public.mzos.hr
>> Ministerstwo Obrony www.morh.hr
>> Ministerstwo Ochrony Środowiska www.mzoip.hr
>> Ministerstwo Pracy www.mrms.hr
>> Ministerstwo Przedsiębiorczości www.minpo.h
>> Ministerstwo Rolnictwa www.mps.hr
>> Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.razvoj.gov.hr
>> Ministerstwo Skarbu Państwa www.imovina.gov.hr
>> Ministerstwo Spraw Morskich www.mppi.hr
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mup.hr
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mvep.hr
>> Ministerstwo Sprawiedliwości  www.pravosudje.gov.hr
>> Ministerstwo Turystyki www.mint.gov.hr
>> Ministerstwo Zdrowia www.zdravstvo.gov.hr

Mil / Military – Wojsko Chorwacji
>> Ministerstwo Obrony www.morh.hr/en
>> Biuro Rady Bezpieczeństwa Narodowego www.uvns.hr

Int / Intelligence – Wywiad Chorwacji
>> Agencja Bezpieczeństwa i Wywiadu www.soa.hr

[CZECH]

Gov. – Główne podmioty rządowe Czech
> Prezydent www.hrad.cz/en
> Premier www.vlada.cz/en
> Parlament www.psp.cz

Government – Ministerstwa Rządowe Czech
>> Centrum Przeciwko Terroryzmowi www.mvcr.cz
>> Ministerstwo Edukacji www.msmt.cz
>> Ministerstwo Finansów www.mfcr.cz/en
>> Ministerstwo Kultury www.mkcr.cz
>> Ministerstwo Obrony www.mocr.army.cz
>> Ministerstwo Pracy www.mpsv.cz
>> Ministerstwo Przemysłu i Handlu www.mpo.cz
>> Ministerstwo Rolnictwa www.eagri.cz
>> Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mmr.cz
>> Ministerstwo Środowiska www.mzp.cz
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych http://www.mvcr.cz
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mzv.cz
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.portal.justice.cz
>> Ministerstwo Transportu www.mdcr.cz
>> Ministerstwo Zdrowia www.mzcr.cz

Mil / Military – Wojsko Czech
>> Ministerstwo Obrony www.mocr.army.cz
>> Armia Republiki Czeskiej www.army.cz

Int / Intelligence – Wywiad Czech
>> Informacyjna Służba Bezpieczeństwa BIS www.bis.cz
>> Wywiad Wojskowy www.vzcr.cz/en

[DENMARK]

Gov. – Główne podmioty rządowe Danii
> Monarchia www.kongehuset.dk
> Premier www.stm.dk
> Parlament www.ft.dk

Government – Ministerstwa Rządowe Danii
>> Duńskie Ministerstwo Podatków www.skm.dk
>> Ministerstwo Finansów www.uk.fm.dk
>> Ministerstwo Klimatu, Energii i Budownictwa www.ekn.dk
>> Ministerstwo Kultury www.english.kum.dk
>> Ministerstwo Obrony www.fmn.dk
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.um.dk
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justitsministeriet.dk
>> Ministerstwo Środowiska www.mim.dk
>> Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego www.ufm.dk
>> Ministerstwo Zdrowia www.sum.dk

Mil / Military – Wojsko Danii
>> Ministerstwo Obrony www.fmn.dk
>> Duńskie Siły Zbrojne www2.forsvaret.dk

Int / Intelligence – Wywiad Duński
>> Duńska Służba Bezpieczeństwa i Wywiadu www.pet.dk

[ESTONIA]

Gov. – Główne podmioty rządowe
> Prezydent www.president.ee
> Premier www.valitsus.ee
> Parlament www.riigikogu.ee

Government – Ministerstwa Rządowe Estoni
>> Ministerstwo Edukacji i Badań www.hm.ee
>> Ministerstwo Finansów www.rahandusministeerium.ee
>> Ministerstwo Kultury www.kul.ee
>> Ministerstwo Obrony www.kaitseministeerium.ee
>> Ministerstwo Spraw Gospodarczych www.mkm.ee
>> Ministerstwo Spraw Społecznych www.sm.ee
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.siseministeerium.ee
>> Ministerstwo Spraw Wiejskich www.agri.ee
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.vm.ee
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.just.ee
>> Ministerstwo Środowiska www.envir.ee

Mil / Military – Wojsko Estonii
>> Ministerstwo Obrony www.kaitseministeerium.ee
>> Estońska Marynarka Wojenna www.mil.ee/en/navy
>> Estońskie Siły Powietrzne www.mil.ee/en/air_force
>> Estońskie Siły Obronne  www.mil.ee
>> Policja i Straż Graniczna www.politsei.ee

Int / Intelligence – Wywiad Estonii
>> Estoński Wywiad Zagraniczny EFIS www.valisluureamet.ee

[FINLAND]

Gov. – Główne podmioty rządowe Finlandii
> Prezydent www.tpk.fi
> Premier www.valtioneuvosto.fi/en
> Parlament www.valtioneuvosto.fi

Government – Ministerstwa Rządowe Finlandii
>> Kancelaria Premiera www.vnk.fi
>> Ministerstwo Finansów www.vm.fi
>> Ministerstwo Obrony www.defmin.fi
>> Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa www.mmm.fi
>> Ministerstwo Spraw Gospodarczych www.tem.fi
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.um.fi
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.oikeusministerio.fi
>> Ministerstwo Środowiska www.ym.fi
>> Ministerstwo Transportu i Łączności www.lvm.fi

Mil / Military – Wojsko Fińskie
>> Ministerstwo Obrony www.defmin.fi
>> Fińska Armia www.maavoimat.fi
>> Fińska Straż Graniczna www.raja.fi
>> Fińskie Siły Zbrojne www.puolustusvoimat.fi
>> Sto. Szk. Narodowego Związku Obrony www.mpk.fi
>> Uniwersytet Obrony Narodowej www.maanpuolustuskorkeakoulu.fi

[FRANCE]

Gov. – Główne podmioty rządowe Czech
> Prezydent www.elysee.fr
> Premier www.gouvernement.fr
> Parlament www.parlement.fr

Government – Ministerstwa Rządowe Czech
>> Minister Spraw Wewnętrznych www.interieur.gouv.fr
>> Minister ds. Młodzieży i Sportu www.sports.gouv.fr
>> Ministerstwo Działań Publicznych www.budget.gouv.fr
>> Ministerstwo Ekologii  www.ecologique-solidaire.gouv.fr
>> Ministerstwo Edukacji Narodowej www.education.gouv.fr
>> Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych www.diplomatie.gouv.fr
>> Ministerstwo Imigracji i Integracji www.immigration.gouv.fr
>> Ministerstwo Rolnictwa www.agriculture.gouv.fr
>> Ministerstwo Sił Zbrojnych www.defense.gouv.fr
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.gouv.fr
>> Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
>> Rada Konstytucyjna www.conseil-constitutionnel.fr
>> Sąd Kasacyjny www.courdecassation.fr/

Mil / Military – Wojsko Francuskie
>> Armia Francji www.defense.gouv.fr/terre
>> Ministerstwo Sił Zbrojnych www.defense.gouv.fr
>> Dyrekcja Generalna ds. Uzbrojenia www.defense.gouv.fr/dga
>> Marynarka Wojenna Francji www.defense.gouv.fr/marine
>> Sekretariat Generalny ds. Administracji www.defense.gouv.fr/sga
>> Siły Powietrzne Francji www.defense.gouv.fr/air
>> Sztab Wojskowy www.defense.gouv.fr/ema

Int / Intelligence – Wywiad Francuski
>> Dyrekcja Generalna ds. Bezpieczeństwa Zewnętrznego www.defense.gouv.fr

[GEORGIA]

Gov. – Główne podmioty rządowe Gruzji
> Prezydent www.president.gov.ge
> Premier www.gov.ge
> Parlament www.parliament.ge

Government – Ministerstwa Rządowe Gruzji
>> Ministerstwo Energii Gruzji www.energy.gov.ge
>> Ministerstwo Finansów www.mof.ge
>> Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju www.economy.ge
>> Ministerstwo Kultury i Sportu www.mcs.gov.ge
>> Państwowe Ministerstwo Integracji www.eu-nato.gov.ge
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.ge
>> Ministerstwo Ochrony Środowiska www.moe.gov.ge
>> Ministerstwo Pojednania i Równości Obywatelskiej www.smr.gov.ge
>> Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrdi.gov.ge
>> Ministerstwo Sportu i Spraw Młodzieży www.msy.gov.ge
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.police.ge
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.ge
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.gov.ge/
>> Ministerstwo Zdrowia i Pracy www.moh.gov.ge

Mil / Military – Wojsko Gruzińskie
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.ge
>> Gruzińska Armia www.armyrecognition.com
>> Gwardia Narodowa Gruzji
>> Siły Zbrojne Gruzji www.militaria.ge

Int / Intelligence – Wywiad Gruziński
>> Gruzińska Służba Wywiadowcza GIS www.gis.gov.ge

[GERMANY]

Gov. – Główne podmioty rządowe Niemiec
> Prezydent www.bundespraesident.de
> Kanclerz www.bundeskanzlerin.de
> Parlament www.bundestag.de

Government – Ministerstwa Rządowe Niemiec
>> Ministerstwo Edukacji i Badań www.bmbf.de
>> Ministerstwo Finansów www.bundesfinanzministerium.de
>> Ministerstwo Obrony www.bmvg.de
>> Ministerstwo Pracy www.bmas.de
>> Ministerstwo Spraw Gospodarczych www.bmwi.de
>> Ministerstwo Środowiska, Ochrona Przyrody www.bmu.de
>> Ministerstwo ds. Rodziny www.bmfsfj.de
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.bmi.bund.de
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.auswaertiges-amt.de
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.bmjv.de
>> Ministerstwo Współpracy Gospodarczej www.bmz.de
>> Ministerstwo Transportu www.bmvi.de
>> Ministerstwo Zdrowia www.bundesgesundheitsministerium.de
>> Ministerstwo Żywności i Rolnictwa www.bmel.de

Mil / Military – Wojsko Niemieckie
>> Ministerstwo Obrony www.bmvg.de
>> Marynarka Wojenna Niemiec www.Marine.de
>> Siły Lądowe Niemiec www.bundeswehr.de
>> Siły Lotnicze Niemiec www.Luftwaffe.de

Int / Intelligence – Wywiad Niemiecki
>> Federalna Służba Wywiadowcza BND www.bnd.de

[GREATE BRITAIN]

Gov. – Główne podmioty rządowe Wielkiej Brytanii
> Monarchia www.Royal.gov.uk
> Premier www.Number10.gov.uk

Government – Ministerstwa Wielkiej Brytanii
>> Rządowe Centrum GOV.uk www.gov.uk
>> Departamenty Ministerialne www.gov.uk/government/organisations
>> Ministerstwo Obrony www.Mod.uk

Mil / Military – Wojsko Wielkiej Brytanii
>> Ministerstwo Obrony  www.Mod.uk
>> Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii www.Royalnavy.mod.uk
>> Siły Lądowe Wielkiej Brytanii www.Army.mod.uk
>> Siły Lotnicze Wielkiej Brytanii www.Raf.mod.uk

Int / Intelligence – Wywiad Wielkiej Brytanii
>> Centrala Łączności Rządowej GCHQ www.gchq.gov.uk
>> NCA www.nationalcrimeagency.gov.uk
>> Policja Londyn https://www.cityoflondon.police.uk
>> Służba Bezpieczeństwa MI5 www.mi5.gov.uk
>> Tajna Służba Wywiadowcza SIS www.sis.gov.uk

[GREECE]

Gov. – Główne podmioty rządowe Grecji
> Prezydent www.presidency.gr
> Premier www.primeminister.gov.gr
> Parlament www.hellenicparliament.gr

Government – Ministerstwa Rządowe Grecji
>> Ministerstwo Edukacji www.minedu.gov.gr
>> Ministerstwo Finansów www.minfin.gr
>> Ministerstwo Kultury i Sportu www.culture.gr
>> Ministerstwo Infrastruktury www.yme.gr
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mod.mil.gr
>> Ministerstwo Pracy www.ypakp.gr
>> Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa www.minagric.gr
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.ypes.gr
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gr
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.ministryofjustice.gr
>> Ministerstwo Środowiska i Energii www.ypeka.gr
>> Ministerstwo Zdrowia www.moh.gov.gr
>> Ministerstwo Żeglugi www.yen.gr
>> Sekretariat Generalny www.ggk.gov.gr

Mil / Military – Wojsko Greckie
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mod.mil.gr
>> Armia Grecji www.army.gr
>> Greckie Siły Zbrojne www.geetha.mil.gr
>> Marynarka Wojenna Grecji www.hellenicnavy.gr
>> Siły Powietrzne Grecji www.haf.gr

Int / Intelligence – Wywiad Grecki
>> Krajowa Służba Wywiadu NIS www.nis.gr

[HUNGARY]

Gov. – Główne podmioty rządowe Węgier
> Prezydent www.keh.hu
> Premier www.kormany.hu/en/the-prime-minister
> Parlament www.parlament.hu

Government – Ministerstwa Rządowe Węgier
>> Rząd Węgier www.kormany.hu
>> Biuro Ochrony Konstytucyjnej www.ah.gov.hu
>> Centrum Zwalczania Terroryzmu www.tek.gov.hu
>> Ministerstwo Obrony www.kormany.hu/en/ministry-of-defence

Mil / Military – Wojsko Węgierskie
>> Ministerstwo Obrony www.kormany.hu/en/ministry-of-defence

Int / Intelligence – Wywiad Węgierski
>> Biuro Informacyjne www.ih.gov.hu

[IRELAND]

Gov. – Główne podmioty rządowe Irlandii
> Prezydent www.president.ie/en
> Premier www.taoiseach.gov.ie

Government – Ministerstwa Rządowe Irlandii
>> Departament Edukacji i Umiejętności www.education.ie
>> Departament Finansów www.finance.gov.ie
>> Departament Komunikacji www.dccae.gov.ie
>> Departament Kultury www.chg.gov.ie
>> Departament Mieszkalnictwa www.housing.gov.ie
>> Departament Obrony www.defence.ie
>> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich www.drcd.gov.ie
>> Departament ds. Dzieci i Młodzieży www.dcya.gov.ie
>> Departament ds. Zatrudnienia www.welfare.ie
>> Departament Spraw Zagranicznych www.dfa.ie
>> Departament Sprawiedliwości www.justice.ie
>> Departament Transportu Turystyki i Sportu  www.dttas.ie
>> Departament Wydatków Publicznych www.per.gov.ie/en
>> Departament Zdrowia www.health.gov.ie
>> Katedra Biznesu www.dbei.gov.ie

Mil / Military – Wojsko Irlandii
>> Departament Obrony www.military.ie
>> Armia Irlandzka www.military.ie/en/army
>> Marynarka Wojenna www.military.ie/naval-service
>> Siły Powietrzne Irlandii www.military.ie/air-corps

Int / Intelligence – Wywiad Irlandii 
>> Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego www.ncsc.gov.ie
>> Oddział Bezpieczeństwa www.garda.ie/en

[ITALY]

Gov. – Główne podmioty rządowe Włoch
> Prezydent www.quirinale.it
> Premier www.governo.it
> Parlament www.parlamento.it

Government – Ministerstwa Rządowe Włoch
>> Ministerstwo Edukacji, Uniwersytetów i Badań www.miur.gov.it
>> Ministerstwo Edukacji Publicznej www.miur.gov.it
>> Ministerstwo Gospodarki i Finansów www.mef.gov.it
>> Ministerstwo Infrastruktury i Transportu www.mit.gov.it
>> Ministerstwo Obrony www.difesa.it
>> Ministerstwo Polityki Rolnej www.politicheagricole.it
>> Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.lavoro.gov.it
>> Prezydencja Rady Ministrów www.governo.it
>> Ministerstwo Rozwoju Gospodarki www.sviluppoeconomico.gov.it
>> Ministerstwo Środowiska www.minambiente.it
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.interno.gov.it
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.esteri.it
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.giustizia.it/giustizia
>> Ministerstwo Zdrowia www.salute.gov.it

Mil / Military – Wojsko Włoskie
>> Ministerstwo Obrony www.difesa.it
>> Siły Lądowe Włoch  www.esercito.difesa.it
>> Siły powietrzne Włoch www.aeronautica.difesa.it
>> Marynarka Wojenna Włoch www.marina.difesa.it

Int / Intelligence – Wywiad Włoski
>> Agencja ds. Informacji Zewnętrznych i Bezpieczeństwa DIS www.sicurezzanazionale.gov.it

[LITHUANIA]

Gov. – Główne podmioty rządowe Litwy
> Prezydent www.lrp.lt
> Premier www.ministraspirmininkas.lrv.lt
> Parlament www.lrs.lt

Government – Ministerstwa Rządowe Litwy
>> Ministerstwo Edukacji i Nauki www.smm.lt
>> Ministerstwo Energetyki www.enmin.lrv.lt
>> Ministerstwo Finansów www.finmin.lrv.lt
>> Ministerstwo Gospodarki www.ukmin.lrv.lt
>> Ministerstwo Kultury www.lrkm.lrv.lt
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.kam.lt
>> Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy www.socmin.lrv.lt
>> Ministerstwo Rolnictwa www.zum.lrv.lt
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.vrm.lrv.lt
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.urm.lt
>> Ministerstwo Środowiska www.am.lt
>> Ministerstwo Transportu i Łączności www.sumin.lrv.lt
>> Ministerstwo Zdrowia www.sam.lrv.lt

Mil / Military – Wojsko Litewskie
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.kam.lt
>> Armia Litewska www.kariuomene.kam.lt

[NETHERLAND]

Gov. – Główne podmioty rządowe Holandii
> Monarchia I www.royal-house.nl
> Monarchia II www.koninklijkhuis.nl
> Parlament I www.eerstekamer.nl
> Parlament II www.parlement.com

Government – Ministerstwa Rządowe Holandii
>> Rząd Holandii www.government.nl
>> Rząd Holandii II www.rijksoverheid.nl
>> Ministerstwo Obrony www.defensie.nl
>> Sąd Najwyższy www.rechtspraak.nl

Mil / Military – Wojsko Holenderskie
>> Ministerstwo Obrony www.defensie.nl
>> Armia Holandii https://english.defensie.nl/organisation/army
>> Siły Powietrzne Holandii www.defensie.nl/organisatie/luchtmacht
>> Holenderskie Społeczeństwo Lotnicze www.scramble.nl

Int / Intelligence – Wywiad Holenderski 
>> Generalne Służby Bezpieczeństwa i Wywiadu www.aivd.nl

[NORWAY]

Gov. – Główne podmioty rządowe Norwegii
> Monarchy www.royalcourt.no
> Premier www.regjeringen.no/en/dep/smk/id875
> Parlament www.stortinget.no

Government – Ministerstwa Rządowe Norwegii
>> Rząd Norweski www.regjeringen.no

Mil / Military – Wojsko Norweskie
>> Armia Norweska www.forsvaret.no

[POLAND]

Gov. – Główne podmioty rządowe Polski
> Prezydent www.prezydent.pl
> Premier www.premier.gov.pl
> Parlament www.sejm.gov.pl
> Senat www.senat.gov.pl

Government – Ministerstwa Rządowe Rzeczpospolitej Polskiej
>> Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji www.gov.pl/cyfryzacja
>> Ministerstwo Cyfryzacji www.gov.pl
>> Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl
>> Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow
>> Ministerstwo Gospodarki Morskiej www.gov.pl/gospodarkamorska
>> Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju www.miir.gov.pl
>> Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl
>> Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mon.gov.pl
>> Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii www.mpit.gov.pl
>> Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/rolnictwo
>> Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
>> Ministerstwo Skarbu Państwa www.msp.gov.pl
>> Ministerstwo Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
>> Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.msw.gov.pl
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mfa.gov.pl
>> Ministerstwo Zdrowia www.gov.pl/zdrowie

Mil / Military – Wojsko Rzeczpospolitej Polskiej
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mon.gov.pl
>> Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych www.do.wp.mil.pl
>> Sztab Generalny Wojska Polskiego www.sgwp.wp.mil.pl
>> Żandarmeria Wojskowa www.kgzw.wp.mil.pl

Int / Intelligence – Wywiad Rzeczpospolitej Polskiej
>> Agencja Wywiadu AW www.aw.gov.pl
>> Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW www.abw.gov.pl
>> Centralne Biuro Antykorupcyjne CBA www.cba.gov.pl
>> Służba Wywiadu Wojskowego SWW www.sww.gov.pl
>> Służba Kontrwywiadu Wojskowego SKW www.skw.gov.pl

[PORTUGAL]

Gov. – Główne podmioty rządowe Portugalii
> Prezydent www.presidencia.pt
> Premier www.portugal.gov.pt
> Parlament www.parlamento.pt

Government – Ministerstwa Rządowe Portugalii
>> Rząd Portugalii www.portugal.gov.pt
>> Ministerstwo Zdrowia https://s-1.sns.gov.pt
>> Ministerstwo Nauki, Technologii i Szkolnictwa www.mctes.pt

Mil / Military – Wojsko Portugalskie
>> Sztab Generalny Sił Zbrojnych www.emgfa.pt
>> Narodowa Gwardia Republikańska www.gnr.pt
>> Armia Portugalii www.exercito.pt
>> Siły Powietrzne Portugalii www.emfa.pt
>> Marynarka Wojenna Portugalii www.marinha.pt

Int / Intelligence – Wywiad Republiki Portugalii
>> Informacyjne Służby Bezpieczeństwa SIS www.sis.pt
>> Informacyjne Służby Obrony Strategicznej SIED www.sied.pt
>> System Informacyjny Republiki Portugalii  SIRP www.sirp.pt

[ROMANIA]

Gov. – Główne podmioty rządowe Rumuni
> Prezydent www.presidency.ro
> Parlament www.parlament.ro

Government – Ministerstwa Rządowe Rumuni
>> Rząd Rumunii www.gov.ro
>> Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.mapam.ro
>> Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mcti.ro
>> Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mdrap.ro
>> Ministerstwo Gospodarki www.minind.ro
>> Ministerstwo Finansów www.mfinante.ro
>> Ministerstwo Edukacji Narodowej www.edu.ro
>> Ministerstwo Środowiska www.mmediu.ro
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mae.ro
>> Ministerstwo Zdrowia www.ms.rowww.mai.gov.ro
>> Ministerstwo Pracy i Sprawiedliwości www.mmuncii.ro
>> Ministerstwo Obrony Narodowej www.mapn.ro

Mil / Military – Wojsko Rumuńskie
>> Siły Powietrzne Rumunii www.roaf.ro
>> Marynarka Wojenna Rumunii www.navy.ro

Int / Intelligence – Wywiad Rumuński
>> Rumuńska Służba Wywiadowcza SRI www.sri.ro

[RUSSIA]

Gov. – Główne podmioty rządowe Federacji Rosyjskiej
> Prezydent Federacji Rosyjskiej www.kremlin.ru
www.Putin.ru
> Premier Federacji Rosyjskiej www.premier.gov.ru

Government – Ministerstwa Rządowe Federacji Rosyjskiej
>> Rząd Federacji Rosyjskiej www.gov.ru
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mvd.ru
>> GU Ministerstwa Spraw Wewnętrznych www.77.xn--b1aew.xn--p1ai
>> Ministerstwo Obrony Cywilnej www.mchs.gov.ru
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.mid.ru
>> Federalna Agencja do spraw Wspólnoty Niepodległych Państw www.rs.gov.ru
>> Ministerstwo Obrony www.mil.ru
>> Ministerstwo Sprawiedliwości  www.minjust.ru
>> Ministerstwo Zdrowia www.rosminzdrav.ru
>> Ministerstwo Kultury www.mkrf.ru
>> Ministerstwo Zasobów Naturalnych www.mnr.gov.ru
>> Ministerstwo Przemysłu i Handlu www.minpromtorg.gov.ru
>> Ministerstwo ds. Rozwoju Dalekiego Wschodu www.minvostokrazvitia.ru
>> Ministerstwo ds. Kaukazu Północnego www.minkavkaz.gov.ru/
>> Ministerstwo Rolnictwa www.mcx.ru
>> Ministerstwo Sportu www.minsport.gov.ru
>> Ministerstwo Budownictwa i Mieszkalnictwa www.minstroyrf.ru
>> Ministerstwo Transportu www.mintrans.ru
>> Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej www.rosmintrud.ru
>> Ministerstwo Finansów www.minfin.ru
>> Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego www.minsvyaz.ru
>> Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego www.economy.gov.ru
>> Ministerstwo Energii http://minenergo.gov.ru
>> Konstytucja www.ksrf.ru
>> Sąd Najwyższy www.supcourt.ru
>> Rada Bezpieczeństwa www.scrf.gov.ru
>> Generalna Prokuratura www.genproc.gov.ru

Mil / Military – Wojsko Federacji Rosysjkiej
>> Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej www.airforce.ru
>> Marynarka Wojenna Federacji Rosyjskiej www.rusnavy.com

Int / Intelligence – Agencje Federacji Rosyjskiej
>> Agentura.ru www.agentura.ru
>> Administracja spraw Prezydenta www.udprf.ru
>> Agencja Rezerw Państwowych www.rosreserv.ru
>> Agencja ds. Młodzieży www.fadm.gov.ru
>> Agencja ds. Narodowości www.fadn.gov.ru
>> Służba Wywiadowcza www.svr.gov.ru
>> Służba Bezpieczeństwa www.fsb.ru
>> Służba Oddziałów Gwardii Narodowej www.rosgvard.ru
>> Służba Bezpieczeństwa www.fso.gov.ru
>> Służba ds. Monitoringu finansowego www.fedsfm.ru
>> Służba Kurierska www.gfs.ru
>> Służba Antymonopolowa www.fas.gov.ru
>> Służba Nadzoru w edukacji i nauce www.obrnadzor.gov.ru
>> Służba Ochrony Środowiska www.gosnadzor.ru

[SERBIA]

Gov. – Główne podmioty rządowe Serbii
> Prezydent Serbii www.predsednik.rs
> Premier Serbii www.srbija.gov.rs

Government – Ministerstwa Rządowe Serbii
>> Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki www.minpolj.gov.rs
>> Ministerstwo Budownictwa, Transportu i Infrastruktury www.mgsi.gov.rs
>> Ministerstwo Kultury i Informacji www.kultura.gov.rs
>> Ministerstwo Gospodarki www.privreda.gov.rs
>> Ministerstwo Edukacji, Nauki i Rozwoju www.mpn.gov.rs
>> Ministerstwo Ochrony Środowiska www.ekologija.gov.rs
>> Ministerstwo Integracji Europejskiej www.mei.gov.rs
>> Ministerstwo Finansów www.mfin.gov.rs
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych  www.mfa.gov.rs
>> Ministerstwo Zdrowia www.zdravlje.gov.rs
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mup.gov.rs
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.mpravde.gov.rs
>> Ministerstwo Pracy i Zatrudnienia www.minrzs.gov.rs
>> Ministerstwo Górnictwa i Energetyki www.mre.gov.rs
>> Ministerstwo Administracji Publicznej www.mrrls.gov.rs
>> Ministerstwo Handlu, Turystyki i Telekomunikacji www.mtt.gov.rs
>> Ministerstwo ds. Młodzieży i Sportu www.mos.gov.rs

Mil / Military – Wojsko Serbskie
>> Ministerstwo Obrony www.mod.gov.rs
>> Serbskie Siły Zbrojne www.srbija.gov.rs
>> Serbski Sztab Generalny www.vs.rs

Int / Intelligence – Wywiad Serbski
>> Agencja Bezpieczeństwa BIA www.bia.gov.rs

[SPAIN]

Gov. – Główne podmioty rządowe Hiszpanii
> Monarchia www.casareal.es
> Premier www.lamoncloa.gob.es
> Senat www.senado.es
> Kongres www.congreso.es

Government – Ministerstwa Hiszpanii
>> Ministerstwo Kultury i Sportu www.mecd.gob.es
>> Ministerstwo Pracy www.empleo.gob.es
>> Ministerstwo Środowiska www.mapama.gob.es
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.exteriores.gob.es
>> Ministerstwo Zdrowia www.msps.es
>> Ministerstwo Gospodarki www.mineco.gob.es
>> Ministerstwo Energetyki, Turystyki i Agendy Cyfrowej www.mincotur.gob.es
>> Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Środowiska www.mapama.gob.es
>> Ministerstwo Obrony www.defensa.gob.es
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.mjusticia.gob.es
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.interior.gob.es
>> Ministerstwo Skarbu Państwa www.hacienda.gob.es
>> Ministerstwo Prezydencji www.mpr.gob.es
>> Ministerstwo Administracji Terytorialnej www.seap.minhap.gob.es

Mil / Military – Wojsko Hiszpańskie
>> Ministerstwo Obrony www.defensa.gob.es
>> Szef Sztabu Lotnictwa Hiszpanii  www.ejercitodelaire.mde.es
>> Szef Sztabu Armii Hiszpanii www.ejercito.mde.es
>> Szef Sztabu Lotnictwa Hiszpanii www.armada.mde.es
>> Szef Sztabu Ochrony Hiszpanii www.emad.mde.es
>> Sztab Cyber Obrony www.emad.mde.es/CIBERDEFENSA

 Int / Intelligence – Wywiad Hiszpański
>>Narodowe Centrum Wywiadu CNI www.cni.es

[SWEDEN]

Gov. – Główne podmioty rządowe Szwecji
> Monarchia www.kungahuset.se
> Parlament www.riksdagen.se

Government – Ministerstwa Rządowe Szwecji
>> Rząd Szwecji www.government.se
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.regeringen.se

Mil / Military – Wojsko Szwedzkie
>> Szwedzkie Siły Zbrojne www.forsvarsmakten.se
>> Społeczeństwo i Obrona www.cff.se

[TURKEY]

Gov. – Główne podmioty rządowe Tureckie
> Prezydent www.tccb.gov.tr
> Parlament www.tbmm.gov.tr

Government – Ministerstwa Rządowe Turcji
>> Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Zwierząt www.tarim.gov.tr
>> Ministerstwo Gospodarki www.ticaret.gov.tr
>> Ministerstwo Spraw Unii Europejskiej www.abgs.gov.tr
>> Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej www.aile.gov.tr
>> Ministerstwo Finansów www.maliye.gov.tr
>> Ministerstwo Zdrowia www.saglik.gov.tr
>> Ministerstwo Sprawiedliwości www.justice.gov.tr
>> Ministerstwo Pracy www.csgb.gov.tr
>> Ministerstwo Środowiska www.csb.gov.trwww.sanayi.gov.tr
>> Ministerstwo Transportu www.uab.gov.tr
>> Ministerstwo ds.. Młodzieży www.gsb.gov.tr

Mil / Military – Wojsko Tureckie
>> Tureckie Siły Lądowe www.kkk.tsk.tr
>> Turecka Marynarka Wojenna www.dzkk.tsk.tr
>> Tureckie Siły Lotnicze www.hvkk.tsk.tr
>> Dowództwo Generalne Żandarmerii www.jandarma.gov.tr
>> Dowództwo Straży Przybrzeżnej www.sahilguvenlik.gov.tr

Int / Intelligence – Wywiad Turecki
>> Narodowa Organizacja Wywiadowcza www.mit.gov.tr

[UKRAINE]

Gov. – Główne podmioty rządowe Ukrainy
> Prezydent www.president.gov.ua
> Premier www.kmu.gov.ua
> Parlament www.rada.gov

Government – Ministerstwa Rządowe Ukrainy
>> Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności www.minagro.gov.ua
>> Ministerstwo Kultury http://mincult.kmu.gov.ua
>> Ministerstwo Ekologii www.menr.gov.ua
>> Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego www.me.gov.ua
>> Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy www.mon.gov.ua
>> Ministerstwo Finansów www.minfin.gov.ua
>> Ministerstwo Spraw Zagranicznych  www.mfa.gov.ua
>> Ministerstwo Energetyki i Górnictwa Węglowego http://mpe.kmu.gov.ua
>> Ministerstwo Zdrowia www.moz.gov.ua
>> Ministerstwo Polityki Informacyjnej www.mip.gov.ua/en
>> Ministerstwo Infrastruktury www.mtu.gov.ua
>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mvs.gov.ua
>> Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.minregion.gov.ua
>> Ministerstwo ds. Młodzieży i Sportu www.dsmsu.gov.ua

Mil / Military – Wojsko Ukrainy
>> Ministerstwo Obrony www.mil.gov.ua
>> Armia Ukrainy www.old.iatp.org.ua
>> Państwowa Służba Graniczna Ukrainy SBGS www.dpsu.gov.ua
>> Ukraińskie Siły Powietrzne www.ukrbat.narod.ru

Int / Intelligence – Wywiad Ukraiński
>> Służba Bezpieczeństwa Ukrainy SBU https://ssu.gov.ua

Jeśli są jakieś pytania, uwagi czy sugestie odnośnie strony, proszę o kontakt mailowy.

 

Patryk Sebastian Wiśniewski​ “Emperor INF1N1TY”
IT Specialist, Administrator, Webmaster, Technician
www.Universe.Expert

Email 1:  infinity.sci.fi@gmail.com
Email 2: infinity.sci.fi@interia.pl
Email 3: infinity.sci.fi@wp.pl
Email 4: infinity.sci.fi@onet.pl

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.